Skolor

Vi vill verka för en fredligare framtid

På Konfliktkompassen tror vi starkt på att skapa en framtid där man genom skolan ger barn och ungdomar verktyg att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt redan i tidig ålder. Vi arbetar för att alla elever ska behandlas lika när de hamnar i konflikt, något som är grundläggande för att förebygga och stoppa kränkande behandling enligt Skolverket. Vi vill verka för en positiv samhällsutveckling och på sikt en fredligare framtid. Tillsammans med skolorna vill vi vara med i arbetet att säkerställa en mobbningsfri miljö för alla elever, något som vi på Konfliktkompassen brinner för.

VI UTBILDAR OCH STÖDJER SKOLOR

Skolan kan ses som landets största arbetsplats där många olika människor möts och tillsammans måste finna vägar att samarbeta med varandra. Det är oundvikligt att konflikter uppstår i arbetslag, med föräldrar och elever. Det går att göra mycket för att undvika att konflikterna eskalerar och leder till att det dagliga skolarbetet stoppas upp eller att någon utsätts för våld, mobbing eller på andra sätt far illa. En konflikt uttrycker nästan alltid något viktigt och uppstår inte ur intet. Därför ger ett gemensamt förhållningssätt när det kommer till konflikter stor effekt och är en trygghet för både lärare, elever och i förlängningen även för föräldrarna.

Tillsammans tar vi fram skräddarsydda lösningar efter den specifika skolans behov. Det kan handla om samarbeten med rektorer, förskollärare, lärare, elever eller föräldrar. Vi erbjuder allt från föreläsningar och workshops till att ta fram konkreta verktyg när det kommer till hur skolan hanterar konflikter.  Vi stödjer er i utvecklingen av ett gemensamt förhållningssätt gällande bemötandet av både kollegor, elever och föräldrar, vilket ger en tydlighet för alla inblandade. Specifikt för eleverna har vi bland annat elevmedling, kompissamtal och forumspel. Metoder som bidrar till färre konflikter, lugnare skolklimat, bättre skolresultat och ökad självkänsla hos eleverna.